Prínosné metodické usmernenie MF SR objasňujúce vzah finančnej kontroly vo väzbe na verejné obstarávanie

Metodické usmernenie:

metodické usmernenie MF SR